Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi naší společností CROSS SPEED, s.r.o., se sídlem Branišovice 179, Branišovice 671 77, IČO: 63487748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21497 jako poskytovatelem služeb a vámi jako odběratelem služeb. Jedná se o podmínky, podrobněji upravující vztahy vyplývající z přepravních smluv uzavřených mezi podnikateli. Upravují práva, povinnosti a odpovědnost vznikající během smluvních vztahů mezi subjekty zúčastněnými na přepravě věcí pro cizí potřebu, prováděné silničními vozidly, tj. v silniční nákladní přepravě. Považuje se za vhodné podrobněji upravit otázky vyplývající z právních vztahů ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě.

Základní pojmy

Přepravní smlouva je smlouva o přepravě věci, uzavřená ve smyslu § 2555 NOZ.

Dopravcem se rozumí osoba, která se zavazuje ve smyslu § 2555 NOZ přepravit cizí věc pro cizí potřebu za úplatu.

Smluvním (odpovědným) dopravcem je dopravce, který svůj závazek přepravit věc plní pomocí jiného dopravce ve smyslu § 1935 NOZ.

Skutečný (provádějící) dopravce je dopravce, který sám provádí silničním vozidlem přepravu věci. Je‑li na základě jediné přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika skutečnými (provádějícími) dopravci, pak každý z nich přejímá odpovědnost za provedení celé přepravy, přičemž se každý další dopravce stává převzetím věci a nákladního listu smluvní stranou této jediné přepravní smlouvy.

Objednatel, případně Odesílatel je osoba uzavírající s dopravcem přepravní smlouvu dle § 2555 NOZ. Za Objednatele se považuje ten, kdo dopravci zadává potřebné přepravní dispozice. Objednatelem je osoba, která předává zásilku dopravci. Objednatel má odpovědnost za naložení a uložení věci, pokud není v přepravní smlouvě, objednávce uvedeno jinak. Objednatel je uveden v nákladním listu vydaném pro přepravu věci.

Přepravcem je osoba, která je zadavatelem přepravy a plátcem přepravného dopravci. V takovém případě je přepravce subjektem přepravní smlouvy. Přepravce zpravidla fyzicky nepředává dopravci věc k přepravě. Přepravce není zpravidla uveden v nákladním listě jako odesílatel. Přepravcem může být i příjemce.

Oprávněným se rozumí osoba, která v daný okamžik má dispoziční právo k přepravované zásilce nebo jí přísluší uplatňované právo z přepravní smlouvy.

Cena za provedení přepravy dopravcem, tj. za realizaci přemístění zásilky za podmínek sjednaných dle přepravní smlouvy, se nazývá Přepravným.

Jako Zásilka je označováno veškeré zboží, movité věci, předměty a látky, které jsou jako náklad pro cizí potřebu přepravovány vozidlem Dopravce. Zásilky se přepravují jako vozové (celovozové), kusové nebo jako přikládky. Za přikládku se považuje zásilka přepravovaná společně s jinými zásilkami.

Mezinárodní přeprava znamená silniční nákladní přepravu, jestliže místo nakládky Zásilky a místo vykládky Zásilky leží na území dvou různých států nebo jestliže místo nakládky Zásilky a místo vykládky Zásilky leží na území jednoho státu odlišného od České republiky.

Nákladní list je doklad o přepravě potvrzený Dopravcem, který potvrzuje uzavření Přepravní smlouvy, přičemž se může jednat zejména o nákladní list ve smyslu Úmluvy CMR, potvrzení o převzetí zásilky Dopravcem, náložný list, dodací list nebo jakýkoliv jiný doklad o přepravě.

Objednávka znamená návrh Objednatele na uzavření Přepravní smlouvy s Dopravcem, tedy objednávku Objednatele přepravních služeb u Dopravce.

Rámcová smlouva znamená rámcovou smlouvu o podmínkách zajišťování přeprav v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě uzavřená mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je závazek Dopravce k opakovaným přepravám Zásilek a tomu odpovídající závazek Objednatele uhradit Přepravné, přičemž dílčím plněním Rámcové smlouvy je přeprava Zásilky Dopravcem dle podmínek.

Smluvní strany jsou Dopravce a Objednatel  nebo Přepravce.

Úmluva CMR znamená vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších změn.

Vnitrostátní přeprava znamená silniční nákladní přepravu, jestliže místo nakládky Zásilky i místo vykládky Zásilky leží na území České republiky, byť se část přepravy uskuteční na území jiného státu.

Zajišťujeme zejména přepravu movitých věcí v přepravním vozidle z místa nakládky do místa vykládky. Pokud je výhradně uvedeno v objednávce, zabezpečíme rovněž nakládku přepravovaných věcí do přepravního vozidla a vykládku přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky.

1. Vznik a obsah přepravní smlouvy

Není‑li dohodou mezi stranami sjednáno jinak, pak platí, že Přepravní smlouva vzniká mezi Objednatelem a Dopravcem:

– přijetím návrhu na uzavření Přepravní smlouvy, přičemž za návrh se považuje Objednávka přepravy

– převzetím zásilky Dopravcem k přepravě od Odesílatele, dle přepravního dokladu.

1.1. Objednatel může Objednávku přepravy učinit písemně, elektronicky nebo ústně. Dopravce potvrdí přijetí Objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud Objednatel požádá o písemné potvrzení přijetí Objednávky přepravy, pak je Dopravce povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon. Písemná Objednávka přepravy obsahuje údaje potřebné k provedení a k vyúčtování přepravy, zejména:

a) jméno, adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popřípadě číslo telefonu Objednatele, e‑mail

b) adresu místa nakládky, odevzdává‑li zásilku k přepravě za Objednatele jiná osoba, pak i její jméno a adresu, popřípadě číslo telefonu

c) adresu místa vykládky, jméno a adresu příjemce, popř. číslo telefonu

d) jde‑li o snadno zkazitelnou zásilku, musí objednávka obsahovat dispozice pro případ odmítnutí jejího převzetí příjemcem

e) popis zásilky, tj. obvyklé pojmenování jejího obsahu a obalu, popř. její označení podle technických či jiných norem, seznamů výrobků, katalogů apod.

f) vyžaduje‑li to povaha Zásilky, je v Objednávce nutno uvést, aby s ní bylo během nakládky, přepravy a vykládky zacházeno zvláštním způsobem

g) počet kusů Zásilky či počet jejich balení, přepravních jednotek, palet apod.

h) celkovou hmotnost Zásilky a při Zásilce neskladné nebo delší než 3 m ještě rozměry jednotlivých kusů

i) zvláštní kulturní nebo uměleckou hodnotu Zásilky

j) požadovanou dodací lhůtu Zásilky

k) možný zákaz zapojení dalšího dopravce nebo podmínění jeho zapojení souhlasem Objednatele nebo Odesílatele.

l) druh a rozsah poškození Zásilky, je‑li podávána k přepravě již poškozená Zásilka (např. zasílaná do opravy)

m) typ požadovaného vozidla k přepravě nebo požadavek na speciální vybavení vozidla nebo hodnotu přepravované Zásilky

n) údaj o tom, že se jedná o přepravu použitého stroje nebo zařízení

o) požadovaný termín a čas nakládky Objednatele, který rovněž uvede přímo v Objednávce, zda bude či nebude požadovat výměnu palet

p) doklady a informace o celním řízení, pokud Zásilka obsahuje takovéto zboží

1.2. Dopravce provádí přepravu s odbornou péčí na základě uzavřené Přepravní smlouvy a údajů Odesílatele o charakteru Zásilky. Objednatel je povinen sdělit Dopravci již při sjednávání Přepravní smlouvy údaje o charakteru Zásilky tak, aby bylo možné provést přepravu s odbornou péčí. Objednatel je zejména povinen uvést údaje o zásilce, které jsou důležité pro sjednání přepravy. Objednatel je povinen sdělit Dopravci, že Zásilka s ohledem na její charakter nebo hodnotu je považována za citlivou a je nutné sjednat přepravní smlouvu za zvýšených bezpečnostních podmínek.

2. Přepravní doklad

2.1. Přepravním dokladem se rozumí zpravidla nákladní list  (list CMR). Přepravní doklad musí obsahovat tyto údaje:

 1. místo a den vystavení
 2. jméno a adresu Objednatele
 3. jméno a adresu Dopravce
 4. místo, datum a čas převzetí Zásilky a předpokládané místo, datum a čas jejího dodání
 5. jméno a adresu příjemce, příp. adresu, kde se má Dopravce ohlásit
 6. obvyklé označení druhu Zásilky a druhu jejího balení, u nebezpečných věcí jejich stanovené označení, případně jiné obecně uznávané označení
 7. počet, značky a čísla jednotlivých kusů Zásilky
 8. hrubou hmotnost Zásilky nebo jiným způsobem značené množství
 9. částku splatnou příjemcem při eventuálním dodání Zásilky na dobírku,
 10. pokyny pro celní a jiné úřední jednání ohledně dodání Zásilky, pokud jsou předepsány právními předpisy
 11. dohodu o přepravě v otevřeném, plachtou nekrytém vozidle
 12. potvrzení Dopravce o převzetí Zásilky
 13. hodnotu Zásilky, pokud je požadována vyšší náhradová povinnost Dopravce, než je stanoveno.
 14. v případě mezinárodní přepravy údaj o tom, že přeprava podléhá ustanovením Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě,
 15. v přepravním dokladu mohou být uvedeny i některé další údaje, pokud je účastníci přepravní smlouvy považuji za účelné (např. náklady váznoucí na zásilce, dohodnuté přepravné, včetně dalších nákladů, jakož i záznam o platbě přepravného)

2.2. Přepravní doklad je vystavován alespoň ve třech vyhotoveních. Tato vyhotovení jsou stejnopisy, které jsou podepsány Objednatelem a Dopravcem. Propisy ručně psaného podpisu jsou považovány za postačující při otisknutí razítka na všech vyhotoveních. Jeden stejnopis přepravního dokladu je určen pro Objednatele, další je určen pro Příjemce a jeden stejnopis přepravního dokladu obdrží Dopravce. Nákladní list podepsaný Smluvními stranami slouží až do prokázání opaku jako důkaz o existenci a obsahu Přepravní smlouvy, jakož i o převzetí Zásilky Dopravcem.

2.3. Odesilatel Zásilky musí Dopravci umožnit provedení zápisu do odstavce 18 listu CMR – Výhrady a poznámky dopravce, a to na všechny stejnopisy listu CMR, pokud nastane situace, kterou Dopravce musí zaznamenat – např. poškození zboží, které Dopravce nezavinil, povětrnostní podmínky při manipulaci se zbožím, neumožnění kontroly Dopravcem při manipulaci se zbožím 

3. Základní práva a povinnosti Dopravce

3.1. Dopravce bere na vědomí, že Objednatel má zájem na tom, aby Dopravce při plnění svých závazků vyplývajících z Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy dodržoval své povinnosti tak, aby přeprava probíhala řádně ke spokojenosti Objednatele a jeho zákazníků.

3.2. Dopravce je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy Objednatele. V rámci těchto činností mimo jiné Dopravce:

a) řádně pečuje o Zásilku, která mu byla svěřena, jakož i o věci, které pro Objednatele získal

b) upozorňuje Objednatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo na rozpor jeho pokynů s právními předpisy; v případě kdy Objednatel trvá na pokynech, jejichž splněním může vzniknout škoda, je Dopravce oprávněn provedení přepravy bez náhrady odmítnout, přičemž Odesílatel je povinen uhradit Dopravci veškeré náklady s tím vzniklé;

c) upozorňuje Objednatele na existenci zákonných a/nebo úředních překážek přepravy (např. omezení dovozu a vývozu, embargo apod.)

d) je povinen upozornit bezodkladně Objednatele na veškeré veřejnoprávní povinnosti spojené s přepravou Zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou Objednateli prokazatelně známy

e) je povinen mít po celou dobu trvání závazků z Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy platné pojištění odpovědnosti za zničení, ztrátu či poškození Zásilky v rozsahu odpovědnosti Dopravce dle Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy a příslušných právních předpisů

f) podává Objednateli zprávy o všech okolnostech vzniklých v průběhu realizace přepravy, které mohou mít vliv na řádné plnění závazku Dopravce; rovněž je povinen podat Objednateli zprávu o škodě, která Zásilce hrozí, nebo na ní již vznikla, a to jakmile se to dozví, jakož i činit veškeré kroky k prevenci vzniku škody na Zásilce a v případě vzniku škody k její minimalizaci. V případě škody, která vznikla okolnostmi, za nichž Dopravce nebude zproštěn odpovědnosti, zavazuje se Dopravce k včasnému uplatnění příslušné náhrady škody u svého pojistitele

g) je k provedení přepravy povinen využít pouze způsobilých dopravních prostředků, které jsou vhodné k přepravě Zásilky dle podmínek Přepravní smlouvy a jejichž technický stav zároveň vyhovuje požadavkům veškerých příslušných právních předpisů

h) je k provedení přepravy povinen využít pouze způsobilé řidiče

ch) dodržuje a po celou dobu přepravy bude dodržovat veškeré právní předpisy (včetně veřejnoprávních) účinné na všech územích států, přes něž se přeprava uskutečňuje či má uskutečnit. Dodržování veškerých právních předpisů se Dopravce zavazuje zajistit a účinným způsobem vymáhat i na straně svých veškerých smluvních partnerů a všech subdodavatelů, kteří se budou na přepravě a jejím zajištění jakýmkoliv způsobem podílet. Na žádost Objednatele je Dopravce povinen Objednateli prokázat, že v rámci své činnosti dodržuje veškeré právní předpisy (včetně veřejnoprávních) a že zajišťuje a účinným způsobem vymáhá dodržování veškerých právních předpisů na svých smluvních partnerech a subdodavatelích

3.3. Dopravce je povinen potvrdit Objednávku v souladu s těmito podmínkami  na žádost Objednatele. Potvrzení Objednávky musí obsahovat informace o registrační značce vozidla.

3.4. Dopravce je povinen vynaložit veškeré úsilí pro dodržení termínu přeprav dle Přepravní smlouvy .

3.5. Dopravce se zavazuje, že přepravu uskuteční podle pokynů uvedených v Objednávce a Nákladním listu. Pokud by vydané průvodní doklady k Zásilce (např. Nákladní list) obsahovaly údaje a pokyny, které by byly odlišné od údajů a pokynů obsažených v Objednávce, je Dopravce povinen na tento rozpor Objednatele upozornit a přepravu uskutečnit až po vyjasnění a vyřešení všech nesrovnalostí.

3.6. V případě Vnitrostátní přepravy je Dopravce povinen zaslat Objednateli potvrzení příjemce o doručení Zásilky, a to nejpozději do 10 dní od vykládky Zásilky .

3.7. V případě celního odbavení se Dopravce řídí přesně pokyny Objednatele; v případě, kdy není možné provést celní odbavení dle pokynů Objednatele, je Dopravce povinen Objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat a celní odbavení provést v součinnosti s Objednatelem.

3.8.  Při nebezpečí z prodlení postupuje Dopravce, v zájmu ochrany Zásilky, i bez pokynu Objednatele, aby byly co nejvíc chráněny zájmy a potřeby Objednatele; je-li však možné si v těchto případech předem vyžádat odsouhlasení Objednatele, provádí Dopravce další kroky a činí veškerá jednání pouze po tomto odsouhlasení. Dopravce je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny okolnosti vzniklé v průběhu realizace přepravy, které mohou mít vliv na řádné splnění závazku Dopravce vyplývajícího z Přepravní smlouvy a/nebo z Rámcové smlouvy (např. dopravní omezení, změny povětrnostních podmínek, čekací doby apod.).

3.9. Dopravce odpovídá za škodu na Zásilce v souladu s ustanoveními platných právních předpisů České republiky, tedy zejména OZ a v případě přeprav, na něž se vztahuje Úmluva CMR, v souladu s ustanoveními Úmluvy CMR.

3.10. Dopravce není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn přepravovat Zásilku společně s jinými zásilkami či jiným zbožím.

4. Základní práva a povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel je oprávněn předkládat Dopravci požadavky na zajištění přepravy formou individuálních Objednávek, nejpozději do 24 hodin před požadovaným dnem zahájení přepravy.

4.2. Za účelem zajištění přepravy a splnění závazku Dopravce se Objednatel zavazuje poskytovat Dopravci veškeré potřebné údaje a podklady pro řádné a včasné zajištění přepravy Zásilky. Objednávka bude zpravidla (nikoliv bezvýjimečně) obsahovat zejména níže specifikované údaje:

a) místo a datum vystavení Objednávky

b) obchodní firmu a sídlo Objednatele, včetně jeho identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla

c) obchodní firmu či jméno a sídlo Dopravce, včetně jeho identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla

d) požadované místo a datum, případně i přesný čas převzetí Zásilky k přepravě

e) místo určení Zásilky, datum, případně i požadovaný přesný čas dojití Zásilky do místa určení

f) obvyklé označení povahy Zásilky a druh obalu, jejich obecně uznávané označení

g) počet přepravních jednotek

h) hrubá váha Zásilky

i) celkové (orientační) rozměry Zásilky

j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání

k) požadavek na zajištění přepravy specifických dodávek (např. přeprava nadrozměrných či nebezpečných nákladů)

l) výši a termín úhrady Přepravného

m) zda má Dopravce zabezpečit rovněž nakládku přepravovaných věcí do přepravního vozidla a vykládku přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky

n) cenu přepravovaného zboží pro případ dodatečného zajištění v rozsahu pojišťovny

4.3. Objednatel se zavazuje zajistit (zpravidla u svého zákazníka či jiné osoby, u níž se Zásilka před její nakládkou nachází) při nakládce Zásilky předání veškerých dokladů týkajících se Zásilky a její přepravy Dopravci, nebude-li ujednáno na místě nakládky mezi Dopravcem a zákazníkem Objednatele jinak

4.4. Objednatel musí zajistit, aby Dopravce obdržel bordero nebo dodací list (CMR list), řádně vyplněný a orazítkovaný, ihned po ukončení nakládky i vykládky.

4.5. Objednatel je v ujednaném termínu povinen uhradit Dopravci sjednané Přepravné

4.6. Objednatel je oprávněn zrušit (stornovat) Objednávku k provedení přepravy nejpozději do jejího potvrzení Dopravcem Zásilky, to však společně s úhradou storno poplatku dopravci, a to ve výši 100 EUR

4.7. Objednatel je povinen v objednávce uvést, zda má Dopravce zabezpečit rovněž nakládku přepravovaných věcí do přepravního vozidla a vykládku přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky

4.8. Pokud Objednatel nesjednal přesný termín vykládky už v objednávce, je povinen tak učinit nejpozději do 15,00 hodin dne předcházejícího sjednanému dnu vykládky

4.9. Objednatel je povinen bezodkladně po uzavření Přepravní nebo Rámcové smlouvy upozornit Dopravce na veškeré veřejnoprávní smlouvy, uvést informace o sjízdnosti pozemních komunikací či omezení spojené s přepravou Zásilky, (včetně omezení vjezdu vozidel, například z důvodu hmotnosti, výšky či druhu Zásilky nebo na staveništi apod.), pokud tyto povinnosti Dopravci nejsou nebo nemohou být známy, jinak Objednatel odpovídá Dopravci za všechny důsledky a následky takového opomenutí oznámení včetně vzniklé škody

4.10. Objednatel se zavazuje předat Dopravci při nakládce Zásilky veškeré doklady, informace a správné údaje týkající se Zásilky potřebné k realizaci přepravy konkrétní Zásilky dle Přepravní smlouvy. V případě, že se údaje uvedené v Objednávce liší od údajů uvedených ve vystaveném Nákladním listu, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu tento rozpor odstranit. Do doby než Objednatel tento rozpor odstraní, není oprávněn po Dopravci požadovat provedení přepravy, naopak, Dopravce je oprávněn v takových případech odmítnout provedení přepravy a požadovat po Objednateli náhradu veškerých vzniklých nákladů. Objednatel odpovídá Dopravci za škodu vzniklou tím, že Dopravci byla v důsledku chybných, nepřesných, neúplných či jinak vadných dokladů poskytnutých Objednatelem Dopravci uložena pokuta nebo jiná sankce za porušení veřejnoprávního předpisu

4.11. Objednatel odpovídá za řádné provedenou nakládku Zásilky na silniční nákladní vozidlo a zabezpečení Zásilky proti případnému poškození při přepravě v souladu s podmínkami platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za to, že obal, uložení a naložení Zásilky na ložné ploše vozidla jsou takové, aby při běžných rizicích přepravy nedošlo k poškození, zničení Zásilky nebo vozidla Zásilkou. Objednatel bere na vědomí, že Dopravce nepřezkušuje, zda je Zásilka zabalena vhodným obalem. Objednatel odpovídá za všechny škody, které Dopravci vzniknou v průběhu přepravy vinou vadného nebo nedostatečného obalu Zásilky.

4.12. Jestliže Zásilce hrozí škoda nebo na ní již vznikla, je Objednatel povinen Dopravci předat bez zbytečného odkladu potřebné pokyny k naložení se Zásilkou a minimalizaci škody.

4.13. Objednatel bere na vědomí, že Dopravce nabízí a sjednává přepravu za standardních podmínek přepravy, kdy je přeprava prováděna silničním vozidlem s jedním řidičem, který v průběhu přepravy

vykonává předepsané bezpečnostní přestávky a odstavuje vozidlo na veřejných parkovištích, určených pro odstavování daného typu vozidla s ohledem na charakteristiku nákladu. Standardní podmínky přepravy jsou vhodné pouze pro přepravu bezpečných Zásilek, které nejsou ohroženy krádeží, když Objednatel počítá pouze s jednočlennou osádkou vozidla Dopravce, která nemůže zaručit nepřetržitý dohled nad vozidlem se Zásilkou. Objednatel je povinen sdělit Dopravci, že Zásilka s ohledem na její charakter nebo hodnotu je považována za citlivou či z jakéhokoliv jiného důvodu mimořádnou.

4.14. Objednatel zároveň bere na vědomí, že hlídaná parkoviště, kde provozovatel odpovídá za odstavená vozidla, včetně nákladu, nejsou v dostatečné míře k dispozici a Dopravce nikdy

nezaručuje použití hlídaných parkovišť. Pokud Objednatel vyžaduje použití určitých parkovišť v průběhu přepravy, pak je povinen zajistit pro Dopravce na uvedených parkovištích parkovací místo

a musí určit taková parkoviště pro celou trasu přepravy tak, aby je Dopravce mohl při dodržení všech bezpečnostních pravidel pro provoz na pozemních komunikacích využít. Seznam parkovišť musí

Objednatel předat Dopravci nejpozději při nakládce Zásilky a musí toto uvést do Objednávky a  Nákladního listu, jinak není pokyn Objednatele pro Dopravce platný a Dopravce je oprávněn využívat parkoviště dostupná při obvyklé trase přepravy.

4.15. Objednatel se zavazuje odškodnit Dopravce, pokud mu v souvislosti s jakýmkoliv jednáním, opomenutím či porušením jakékoliv povinnosti Objednatele či jím pověřených osob vznikne jakákoliv škoda či jiná újma. Stejně tak se Objednatel zavazuje odškodnit Dopravce v případě, že v důsledku jakéhokoliv jednání, opomenutí či porušení jakékoliv povinnosti Objednatele dojde ke vzniku protiprávního stavu, který bude mít za následek vznik jakýchkoliv nákladů, sankcí či jiných povinností na straně Dopravce.

4.16. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dopravce zcela nebo částečně postoupit jakékoliv své pohledávky za Dopravcem třetí osobě či jakékoliv své pohledávky za Dopravcem ve prospěch třetí osoby zcela nebo částečně zastavit. Objednatel není oprávněn jakékoliv své pohledávky za Dopravcem či jejich část vůči pohledávkám Dopravce jednostranně započíst.

5. Přepravné, splatnost, fakturace

5.1. Za zajišťování přepravy Zásilek jsou mezi Smluvními stranami při uzavření Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy sjednány ceny – Přepravné.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Dopravce je povinen vyúčtovat Přepravné nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení přepravy, a to včetně přiložených veškerých požadovaných dokladů, zejména daňový doklad, příjemcem potvrzený originál CMR listu (v případě Mezinárodní přepravy) nebo náložného listu (v případě Vnitrostátní přepravy), originál potvrzení o doručení Zásilky příjemci, potvrzený výkaz o provozu vozidla, originál Dopravcem potvrzené Objednávky (prosté jakýchkoliv změn); Spolu s Přepravným je Dopravce oprávněn vyúčtovat mimořádné či nepředpokládané výdaje a jakékoliv jiné náklady, pouze pokud jejich výši Objednatel předem písemně odsouhlasí.  

5.3. Objednatel je povinen uhradit Dopravci Přepravné  podle data splatnosti uvedeného na konkrétní faktuře, nikoliv později. Za předpokladu, že je na daňovém dokladu uvedeno jiné datum splatnosti, Objednatel neprodleně o této skutečnosti informuje Dopravce, přičemž kontakt je uveden přímo na faktuře.

5.4. Potvrzením těchto podmínek dává Objednatel souhlas se zasíláním daňových dokladů včetně příloh elektronickou cestou na určenou e-mailovou adresu, kterou předem písemně sdělila, pokud nebylo dohodnuto jinak.

6. Smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zpoždění objednatele s předáním zásilky dopravci, kdy dopravce je nucen čekat na zásilku po dobu více než 3 hodiny oproti termínu uvedenému v objednávce, je dopravce oprávněn účtovat odesílateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu.

6.2. Objednatel je oprávněn zrušit (stornovat) Objednávku k provedení přepravy nejpozději do jejího potvrzení Dopravcem Zásilky, to však společně s úhradou storno poplatku dopravci, a to ve výši 100 EUR se splatností 10 dnů. Pokud však Objednatel zruší Objednávku po příjezdu vozidla Dopravce na místo nakládky, uhradí Dopravci celou cenu za přepravu.

6.3. Vyjma situace uvedené pod bodem 6.2., pokud dojde k porušení povinností dle těchto Obchodních podmínek, je Objednatel povinen zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši půlnásobku Přepravného sjednaného v Přepravní smlouvě, které se porušení povinnosti Objednatele týká, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Objednatele, rovněž také uhradí případně vzniklou škodu v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené těmito podmínkami, Přepravní smlouvou a/nebo Rámcovou smlouvou či jakoukoliv jinou smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.

7.2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro úpravu vztahů mezi podnikateli a nepoužije se při jejich výkladu a aplikaci ust. § 1798-§1800 OZ, protože obchodní podmínky jsou zveřejněny na veřejně a bezplatně přístupné webové stránce Dopravce a každý má možnost se s nimi kdykoliv seznámit. Objednatel prohlašuje, že před uzavřením Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy měl možnost se s podmínkami dostatečně seznámit a obsah těchto ovlivnit vyloučením aplikace jejich jakýchkoliv pasáží, článků či odstavců ujednáním obsaženým v Přepravní smlouvě a/nebo Rámcové smlouvě.

7.3. Veškeré spory vyplývající z Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy se Smluvní strany pokusí řešit mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů. V případě, že nedojde k vyřešení sporu touto cestou, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna postoupit spor k rozhodnutí příslušnému soudu.